Monthly Archives: October 2020

Dịch vụ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang Victoria có chương trình đặc biệt để trợ giúp quý vị gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19. Tại SICMAA, một đội … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Services to help Vietnamese community affected by COVID-19

Springvale Indochinese Mutual Assistant Association (SICMAA) has been funded by The State of Victoria as represented by its Department of Job’s, Precinct and Regions to assist in a program to help our Vietnamese community during COVID-19 crisis.  At SICMAA, a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment