Activities

Good Friday Appeal 2019

GF

SICMAA’S ACTIVITIES
Photo’s album #1

a1

SICMAA’S ACTIVITIES
Photo’s album #2

a2

 

Three sides of the coin (3 mặt của đồng tiền)

3 sides of the coin

Vấn nạn cờ bạc đã gây nên bao nhiêu sự đỗ vỡ, đau thương, những mái ấm gia đình bị tan nát của nhiều người trong cộng đồng Viet Nam. Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) đã kết hợp với cơ quan Link Health & Commnunity để nói lên những cảm xúc của sự đau khổ, tuyệt vọng do vấn nạn cờ bạc gây nên qua sự diễn xuất cuả những diễn viên không chuyên nghiệp do sự chỉ đạo cuả cô Catherine Simonds đễ khuyến khích họ đi tìm sự hỗ trợ để xây dựng lại cuộc sống

SICMAA Dịch Vụ Tư Vấn và Hỗ Trợ hoàn toàn miễn phí

Điện thoại: 9547 6161

Problem gambling has caused many unspoken pain, devastation and has destroyed the happiness of many Vietnamese problem gamblers and their families. SICMAA Inc has worked together with Link Health & Community to use powerful way of performance art by theatre director Catherine Simonds to create short scenes which brings the hidden problem of gambling to the light and help to prevent problem gambling, facilitate positive changes and restore family harmony in the Vietnamese community

Scene one: Confession of Gambling

Scene two: Impact on Family

Scene three: Loan sharks

Scene four: Stigma of Counselling

Hình ảnh buổi diễn kịch

https://goo.gl/photos/uDoSchiYowkQSFsHA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s