Thảo luận Nhóm

Quí vị lo ngại vì con em thanh thiếu niên của mình dành quá nhiều thời giờ để chơi trò chơi điện tử hoặc cá độ trên mạng?

Kính mời Quí vị đến SICMAA
Ngày thứ Sáu 26.02. 2016, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Để hội ý và thảo luận về vấn đề này

Buổi hội thảo sẽ do nhân viên SICMAA, cô Yue Gao và cô Hạnh Phạm từ Cơ Quan Multicultural Centre for Women Health Tổ chức

Xin Ghi tên qua điện thoại 9547 6161

Thay mặt Ban Quản Trị
Bé Hà JPgame_gambling-flyer

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s